گواهینامه های کسب شده وتست عملکرد نود32

vbulletin-

 

کاربران و مديران شبکه های رايانه ای غالباً در انتخاب  يک برنامة حفاظتی خوب دچار سردرگمی و عدم قطعيت لازم جهت گزینش یک محصول امنیتی قدرتمند می گردند. دليل اين امر روشن است به هر شرکتی که مراجعه  می نمايند معمولا با اين جمله روبرو می شوند که نرم افزارهای ما مطابق ارزيابی های مراکز مستقل در رتبه اول قرار دارد و برای اثبات ادعای خود به سايتها و جداول و منابع مختلف متوسل می گردند. در ذهن این کاربران سوالات متفاوتی خطور می کند که چند نمونه از آنها در زیر آورده شده است:                            

                           

 چگونه از این سردرگمی نجات یابیم و به انتخاب درست در زمینه یک محصول حفاظتی مناسب برسیم؟                                 

 راه درست انتخاب يک نرم افزار امنیتی قدرتمند چيست؟                                 

 جهت پاسخ به این سوالات لازم است ابتدا با مراکز معتبر و مستقل برگزار کننده آزمونهای مقایسه ای بین نرم افزارهای امنیتی آشنا گردید.                                                            

 

مرکز بولتن ویروس “Virus Bulletin”

                   

یکی از معتبرترین مراکز مستقل مقایسه و بررسی کننده توانمندیهای نرم افزارهای  امنیتی مرکز بولتن ویروس به نشانی   “virusbtn.com”  می باشد که بیش از 12سال در این زمینه فعالیت داشته و هر دو ماه یکبار با فراخوانی  از شرکت های تولید کننده نرم افزارهای امنیتی اقدام به ارزیابی و بررسی آنها می  نماید.
در صورتی که نرم افزارهای مذکور موفق به شناسایی و آشکارسازی کلیه ویروسهای  “In The Wild”   (گردآوری شده تا زمان آزمون) گردند به آنها نشان ”VB100%” اعطا می نماید، تعداد نشانهای دریافتی برای هر شرکت بیانگر توانمندی نرم افزارهای امنیتی آن در آشکارسازی ویروسهامی باشد و در صورتی که نرم افزاری موفق به شناسایی کامل ویروسهای مذکور نگردد نشان ”Failed” یا عدم موفقیت  دریافت می کند.  همچنین اگر شرکتی تمایل به حضور در آزمون های هر دوره را  نداشته باشد عنوان ”No Entry” به معنای عدم حضور را به خود اختصاص می دهد. لازم به ذکر است  نرم افزارهای امنیتی شرکت”ESET” در طی این مدت موفق به دریافت بیشترین  نشان از بولتن ویروس گردیده است و رکورد دار در این زمینه می باشد.